Funkcionalumas

Apskaitos programa Rivile GAMA

Programoje apskaita gali būti tvarkoma neribotam įmonių kiekiui. Dirbti galima vienoje darbo vietoje (Rivilė GAMA – mini versija) arba keliose – tinkle (Rivile GAMA – tinklinis paketas). Programa turi modulinę struktūrą, leidžiančią komplektuoti sistemą optimaliu būdu, pasirenkant tik būtiną funkcionalumą. Laikui bėgant sistema plečiama.

Duomenų saugumas ir patikimumas užtikrinamas naudojant lanksčią vardų ir slaptažodžių sistemą. Numatyta valiutų ir ilgalaikio turto apskaita. Sukurti gamybos, transporto ir daugybė kitų specializuotų, įvairioms verslo šakoms skirtų modulių. Sistemoje integruotas vieningas sutarčių valdymo mechanizmas.

Analitinės galimybės

Duomenys gali būti įvedami ir analizuojami įvairiais pjūviais: pagal visą įmonę, įmonės padalinius, objektus, kaštų centrus ir logistikos kodus.

Programa apdoroja įvairius matavimo vienetus, aprašomi jų tarpusavio santykiai.

Galima kurti naujas ir keisti esamas ataskaitas, naudojant vidinį ataskaitų generatorių, plėsti programos funkcionalumą, įvedant papildomus informacinius laukus.

Išorinių įrenginių palaikymas

Programa apsikeičia duomenimis su išoriniais įrenginiais:

  • kasos aparatais ir kasos terminalais (POS sistemomis);
  • brūkšninių kodų skaitytuvais;
  • duomenų kaupikliais;
  • Elektroninėmis svarstyklėmis ir kt.

Specializuotos veiklos moduliai

Programa taip pat pritaikyta darbui:

  • vaistinėse – palaikomi kompensuojamų vaistų pardavimo ypatumai;
  • transporto ir logistikos įmonėse;
  • viešo maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse.

Programos atvirumas

Duomenys eksportuojami į pdf, Word, Excel, ffdata, XML formatus.

Duomenys importuojami iš XML, CSV ir iš kitų formatų.

Programuotojams sukurta API sąsaja, per kurią jie gali pasiekti Rivile GAMA funkcionalumą ir apsikeisti su ja duomenimis.

Pagrindiniai moduliai

Modulis skirtas visos sistemos administravimui, parametrų nustatymui, sąrašų, kortelių, normatyvų kūrimui ir tvarkymui bei kalbos pasirinkimui.

Atitinkamuose Didžiosios knygos žurnaluose atsispindi buhalterinių sąskaitų korespondencijos, kurios suplaukia iš visų sistemos Rivile GAMA modulių.

Šiame modulyje apskaitomos pirkėjų skolos, skolos tiekėjams, skolos pagal pirminius dokumentus, atliekami skolų tarpusavio užskaitymai. Bet kada galima gauti pilną informaciją apie klientus ir jų būklę.

Čia vykdomos pirkimų, pirkimų-grąžinimų bei užsakymų operacijos. Bet kuriuo metu ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pirkimus ir užsakymus vartotojo nurodytu laikotarpiu. Pirkimų operacijų metu skaičiuojamas PVM, galima įtraukti muitus, akcizus, papildomas išlaidas ir pan.

Modulyje vykdomos pardavimų, pardavimų-grąžinimų, prekių rezervavimo bei užsakymų operacijos. Galima formuoti pasiūlymus. Visada ir įvairiais pjūviais galima gauti išsamią informaciją apie pardavimus, pasiūlymus, prekių rezervavimus ir užsakymus vartotojo nurodytą laikotarpį. Pardavimų operacijų metu skaičiuojamas PVM, į prekių savikainą galima įtraukti muitą, akcizą ar kitas papildomas išlaidas ir pan.

Šiame modulyje vykdomi atsiskaitymai su biudžeto įstaigomis ir klientais per banką ar kasą. Galimi daliniai ir išankstiniai apmokėjimai. Atsiskaitant automatiškai keičiasi klientų įsiskolinimai bei banko ar kasos likučiai. Mokėjimo pavedimus galima eksportuoti į bankus internetu. Galimi atsiskaitymai bet kokia valiuta.

Vykdomas atsargų pajamavimas, inventorizacija, nurašymas.

Šiame modulyje apskaitomi prekių (atsargų) likučiai įvairiuose įmonės sandėliuose (padaliniuose), vykdomi vidiniai prekių (atsargų) perdavimai iš vienų padalinių į kitus. Tiek vidinio perdavimo, tiek ir pirkimo / pardavimo operacijų metu prekių likučiai atitinkamuose padaliniuose keičiasi automatiškai. Prekių (atsargų) savikaina skaičiuojama FIFO arba LIFO metodu.

Šiame modulyje vykdoma ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita. Galima atlikti pajamavimo, nusidėvėjimo skaičiavimo, perkainojimo, nurašymo, ilgalaikio turto perdavimo iš vieno atsakingo asmens kitam operacijos.

Modulis skirtas gaminių komplektavimui (surinkimui) iš komplektuojančių komponenčių ar mazgų, taip pat išbarstymui (iškomplektavimui). Gaminių sudėtinės komponentės aprašomos specifikacijose (kalkuliacinėse kortelėse). Komponenčių, mazgų ir gaminių tarpusavio panaudojimo gylis neribojamas. Komplektavimą galima planuoti iš anksto numatant reikalingų atsargų kiekį. Modulyje yra galimybė nurašyti prekes (atsargas) į vienas buhalterines sąskaitas, o į kitas užpajamuoti pagamintus gaminius. Šiame modulyje vykdomos sandėlių (padalinių) inventorizacijos. Jei gamybos operacijose į gaminio savikainą įskaičiuojamos darbo sąnaudos, tuomet automatiškai šios sumos atsispindės atlyginimų modulyje.

Papildomi moduliai

Užduotys ir ryšiai su klientais. Modulis apima normatyvinę informaciją (projektai, užduotys), operacijų vedimą, CRM analizę.

Modulis skirtas įmonės transporto priemonių, jų nusidėvėjimo, kelionės lapų, maršrutų ir kt. apskaitai. Vykdoma vairuotojų apyskaita. Modulis turi programinį ryšį su Europos žemėlapių informacinėmis sistemomis.

Modulis skirtas įmonės darbuotojų atlyginimams skaičiuoti. Skaičiavimas paremtas tabeliuose sukaupta informacija. Modulis apima ir personalo apskaitos ypatumus. Skaičiavimas nuo išdarbio atliekamas skiriant paskyras, kurios yra realizuotos gamybos modulyje.

Modulis skirtas tam, kad suvedus įmonės finansinę biudžetų informaciją, galima būtų vėliau ją sulyginti su įmonės finansiniais rodikliais.

Šis modulis skirtas fiksuoti ir kaupti duomenis, teikiamus VMI, Sodrai, Statistikos departamentui ir kt. institucijoms.

Tai modulis, skirtas specializuotai kasininko darbo vietai: mažmeninei prekybai, vaistinėms, kavinėms-restoranams bei užsakymus vykdančioms sistemoms. Šiame modulyje galima taikyti klientų lojalumo sistemą.

Modulis skirtas lojalumo kortelių apskaitai.

Sistema Rivile GAMA gali jungtis su kasos aparatais, elektroninėmis svarstyklėmis, skeneriais, kaupikliais ir lipdukiniais spausdintuvais.

Modulis skirtas įmonėms, turinčioms padalinių (filialų) ar sandėlių, nutolusių vienas nuo kito. Filialai gali keistis duomenimis tarpusavyje arba su centrinė buhalterija.

Sužinokite daugiau apie mūsų siūlomus sprendimus

Užsisakykite nemokamą pristatymą

Užsisakyti